Print
 
 
Faxe Lud Original                          SIKKERHEDSDATABLAD
                                                                                                
Produktbeskrivelse:
FAXE Hvid Lud standser træets naturlige gulningsproces og giver ubehandlet træ en lys, jævn, hvidskuret overflade med en synlig struktur. FAXE Hvid Lud kan anvendes til alle, fortrinsvis lyse træsorter, men farvetonen vil afhænge af træsorten. Produktet er klart til brug og let at påføre.
Produktet kan leverings i følgende emballagestørrelser: 1 liter, 2,5 liter, 5 liter og 25 liter.

Værktøj:
Pensel, lammeuldssvaber.

Forberedelse:
Træet skal være slebet, rent og tørt. Snavs fjernes med FAXE Trærenser.

Behandling:
• Produktet omrøres eller rystes både før og under brug.
• Lud påføres jævnt og ufortyndet med pensel eller lammeuldssvaber i træets længderetning. Hvis der er overlapninger skal disse udjævnes så længe træet er fugtigt. For en særlig intensiv virkning kan der ludes igen efter træet er tørt.

Efterbehandling:
Efterbehandlingen udføres i forhold til anvendelsesområde: For gulve anvendes FAXE Træolie, FAXE Prestige olie eller FAXE Business oil. For arbejdsborde, køkkenborde og møbler anvendes FAXE Bordpladeolie. Til lettere trafikerede arealer kan FAXE Gulvsæbe anvendes for at opnå den naturlige overflade.

Tekniske data:
Forbrug: Ca. 100 ml/m² pr. anvendelse = 1 l for 8-10 m²
Rengøring: værktøjet renses med vand
Tørring: ca. 5 timer ved 20 °C
pH-værdi: 10

Indholdsstoffer:
vand, titandioxid, planteolie, naturvoks, borax, natriumhydroxid < 0,5 %

Indholdet kommes direkte i en spand og omrøres omhyggeligt under arbejdet.
Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug, for at sikre et ensartet resultat.
Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning, og farvetone.

Sikkerhedshenvisning:
Produktet opbevares i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Brug egnede beskyttelseshandsker.
 

 

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT TYPE: C - Ikke-mærkningspligtige produkter

FAXE HVID LUD

Udgave: 05-2005

Erstatter Udgave: 08-2001

Jf. EU-direktiv 91/155/EU

1. IDENTIFIKATION AF PRODUCENT – VIRKSOMHED OG PRODUKT & STOF

Virksomhed:

FAXE A/S

Karl Olsens Vej 2-6

DK-3100 Hornbæk

Telefon: +45 49 76 01 01

Leverandør:

Produkt navn og evt. vare nr.:

FAXE HVID LUD

Produkt type:

Trælud, vandbaseret

Evt. andre navne:

 

Produktansvarlig:

Per Faxe

Anvendelsesområde:

Ludbehandling af træ

Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen særlige

Krav om særlig uddannelse:

Ingen

2. OPLYSNINGER OM SAMMENSÆTNING/BESTANDDELE

Sundhedsfarlige stoffer iflg. Dansk lovgivning (Symboler og R-sætninger er kun for det rene stof)

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8

Betegnelser i henhold til EU-Direktiv: (Tekst til produktrelevante R- og S-sætninger: Se pkt. 3 og 15)

(Tekst til produktrelevante R- og S-sætninger: Se pkt. 3 og 15)

Navn og CAS-nr.

Koncentration

Enhed

Symbol

R-sætninger

Natriumhydroxid, 1310-73-2

<0,5%

Liter

C

 
         

3. MÆRKNING AF SUNDHEDSSKADELIGE STOFFER, ADVASLER PÅ ETIKETTER M.V.

Faresymbol:

Ej Mærkningspligtigt

Indholdsangivelse:

 

Risiko- og Sikkerhedssætninger:

Opbevares utilgængeligt for Børn. Undgå kontakt med huden. Må ikke kommes i kloakafløbet.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

Anden mærkning – særlig fareanmærkning for mennesker og miljø:

Ingen

Ved uheld: Kontakt læge/skadestue. Medbring om muligt etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan eventuelt rette henvendelse til Giftinformationscentralen på Bispebjerg Hospital, telefon +45 35 31 60 60

4. FØRSTEHJÆLP

Generelt:

Ved symptomer eller i tvivlstilfælde: Kontakt Læge.

Ved Indånding:

-

Ved kontakt med huden:

Forurenet tøj fjernes straks, og huden vaskes grundigt med vand. Tøj/fodtøj renses, inden det tages i brug igen. Søg læge ved vedvarende irritation.

Ved kontakt med øjnene:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyld straks med rigeligt rent vand indtil symptomerne aftager. Spil øjet godt op. Søg læge ved vedvarende irritation.

Ved indtagelse:

Giv vand el. mælk at drikke. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning sker, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Ved forbrænding:

Produktet er ikke brandfarligt.

5. FORANSTALTNING TIL BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler:

Produktet kan normalt ikke brænde. Fjern dunkene/beholdere ved brand eller afkøl dem med vand.

Særlige Risici

 

Sikkerhedsudstyr

Sand eller lignende materiale til opsugning af spild. Spul efter med rigelige mængder vand.

6. FORHOLDSREGLER VED UFORSÆTLIG SPILD OG UDSLIP

Rensning / Optagelse

Gennemvædet tøj tages af. Mindre spild spules væk med rigeligt vand. Udbredelse af spild med brug af jord/sand. Bortskaffelse: Se pkt. 13

Miljøbeskyttelse

Stop udstrømning, hvis det kan ske uden risiko. Hold uvedkommende borte og advar andre om glatte belægninger. Tildæk afløb. Minimér forurening af grundvand. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå brug af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb eller kloakafløb skal miljømyndighederne informeres.

7. FORSKRIFTER VED HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Sikker omgang med produktet

Adgang til vaske- og skyllefaciliteter. Sørg for god udluftning. Det anbefales at bruge hudbeskyttelsescreme og/eller beskyttelseshandsker af plast/gummi under arbejdet.

Opbevaring

Lokaler/Beholder

Produketet opbevares i tæt tillukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et frostfrit, tørt og godt ventileret sted, adskilt fra uforenelige materialer, fødevarer og foderstoffer. Hold produktet væk fra, stærkt sure og stærkt basiske materialer. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. SIKKERHEDSKONTROL OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

Ingen særlige. Sørg for god udluftning.

Se også punkt 7 - håndtering.

Overvågningspligtige gærnse værdier under arbejde med sundhedsfarlige stoffer:

Navn og CAS Nr.

Natriumhydroxid, 1310-73-2

ppm

mg/m3

2 mg

Ovennævnte grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier af 1996. * betyder, at grænseværdien er administrativt fastsat.

Personlige værnemidler:

 

Åndedrætsværn:

Ingen

Håndværn:

Brug evt. håndcreme eller handsker

Øjenværn:

Brug egnede tætsluttende beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse ved risiko for stænk.

Hudværn:

Se håndværn.

9. PRODUKTETS FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform:

Flydende

Farve:

Hvidlig

Lugt:

Svag sæbelugt

Tørstof %:

<25%

Brandfareklasse:

 

Flammepunkt, produkt:

 

Vægtfylde v/20°C: ca. 1.100 kg/m3

ca. 1.100 kg/m3

PH-værdi v/20°C: 9-10

9-10

Viskositet v/25°C: DIN 4, ca. 4,13 sek

DIN 4, ca. 4,13 sek

Opløses i vand v/20°C: Ja

Ja

Opløsningsmiddel %: Ja

Ja

Eksplosionsgrænser:

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Generelt: Produktet er stabilt under de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser

Advarsler (omstændigheder, som skal undgås):

(omstændigheder, som skal undgås):

Ingen særlige

Stoffer/Blandinger, som skal undgås. Sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter:

Ingen særlige

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Indånding:

Ingen kendte gener

Hudkontakt:

Kan udtørre huden

Øjnkontakt:

Stænk er irriterende

Indtagelse:

Kan fremkalde mavesmerter og kvalme

12. OPLYSNINGER VEDRØRENDE ØKOLOGI OG MILJØ

Oplysninger om tilberedning er ikke til rådighed. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. BORTSKAFFELSE

Rester af produktet er klassificeret som ikke farligt affald. Små restmængder af produktet bortskaffes som husholdningsaffald.

Affaldsgruppe: H

H

Affaldskort: 01-11

01-11

EAK-Kode: -

-

Andre Oplysninger, evt. anbefalinger:

Tom, urenset emballage bortskaffes på samme måde som produktet. Sørg for god kemikaliehygiejne.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport skal ske i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport, IMDG for maritim transport samt ICAO/IATA for lufttransport.

 

Klasse/punkt/litra

TEC(R)

Pk. Gr.

MP

UN-Nr

EmS

MFAG

ADR/RID

             

IMGD

             

ICAO/IATA

             

Transport navn og evt. fareudløser:

Shippingnavn:

15. FORSKRIFTER OG BEKENDTGØRELSER VEDR. PRODUKTETS MÆRKNING

Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre er produktet mærket som følger:

Kendingsbogstav og farebetegnelse: Ej mærkningspligtigt

Ej mærkningspligtigt

Indeholder:

Risikosætninger:

Sikkerhedssætninger: 1/2-24/25

1/2-24/25

Yderligere anvisninger

 

Immissionsbeskyttelse:

MAL-Kode: 00-1 (1993)

00-1 (1993)

16. ANDRE OPLYSNINGER

Produktet med dets anvendelse er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede punkter (nr. 302 af 13. Maj 1993)

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores og råvareproducentens nuværende viden og opfylder henholdsvis EU- og national lovegivning. De bør omfattes som en generel beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til brugeren af produktet, ligesom det forudsættes, at produktet anvendes som opgivet i afsnit 1. Det er altid brugerens ansvar at opfylde krav, som er angivet i egen national lovgivning.

Sikkerhedsdatabladet bør være let tilgængeligt for alle, der arbejder med produktet.

Revision/æandringer i forhold til forrige udgave: Se punkt 1.

FAXE Lud Original
FAXE Løvtræslud
FAXE Hvid Lud
FAXE Prestigeolie
FAXE Oilotion
FAXE Træolie
FAXE Oliepleje
FAXE Gulvsæbe
FAXE Træsæbe Spray- NYHED!
FAXE Vinylvask
FAXE Trærens
FAXE Panellud Hvid
FAXE Blegemiddel
FAXE Combicolor
FAXE Bivoks Classic
FAXE Bivoks flydende
FAXE Bordplade Olie
FAXE Plejeolie
FAXE Pletfjerner
FAXE Ædeltræsolie
FAXE Uderens 1
FAXE Uderens 2
FAXE Trærens Udendørs
FAXE Terrasserens
FAXE Terrasseolie
FAXE Hvid Lud
 
Faxe Lud Original                          SIKKERHEDSDATABLAD
                                                                                                
Produktbeskrivelse:
FAXE Hvid Lud standser træets naturlige gulningsproces og giver ubehandlet træ en lys, jævn, hvidskuret overflade med en synlig struktur. FAXE Hvid Lud kan anvendes til alle, fortrinsvis lyse træsorter, men farvetonen vil afhænge af træsorten. Produktet er klart til brug og let at påføre.
Produktet kan leverings i følgende emballagestørrelser: 1 liter, 2,5 liter, 5 liter og 25 liter.

Værktøj:
Pensel, lammeuldssvaber.

Forberedelse:
Træet skal være slebet, rent og tørt. Snavs fjernes med FAXE Trærenser.

Behandling:
• Produktet omrøres eller rystes både før og under brug.
• Lud påføres jævnt og ufortyndet med pensel eller lammeuldssvaber i træets længderetning. Hvis der er overlapninger skal disse udjævnes så længe træet er fugtigt. For en særlig intensiv virkning kan der ludes igen efter træet er tørt.

Efterbehandling:
Efterbehandlingen udføres i forhold til anvendelsesområde: For gulve anvendes FAXE Træolie, FAXE Prestige olie eller FAXE Business oil. For arbejdsborde, køkkenborde og møbler anvendes FAXE Bordpladeolie. Til lettere trafikerede arealer kan FAXE Gulvsæbe anvendes for at opnå den naturlige overflade.

Tekniske data:
Forbrug: Ca. 100 ml/m² pr. anvendelse = 1 l for 8-10 m²
Rengøring: værktøjet renses med vand
Tørring: ca. 5 timer ved 20 °C
pH-værdi: 10

Indholdsstoffer:
vand, titandioxid, planteolie, naturvoks, borax, natriumhydroxid < 0,5 %

Indholdet kommes direkte i en spand og omrøres omhyggeligt under arbejdet.
Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug, for at sikre et ensartet resultat.
Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning, og farvetone.

Sikkerhedshenvisning:
Produktet opbevares i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Brug egnede beskyttelseshandsker.
 

 

Træpleje Lak Serie Stenpleje Serie Behandlingsskema Behandlingsråd Inspiration Forhandlere Kontakt Presse Profil
Produktoversigt Gulve Lofter Bordplader Udendørs træ Havemøbler FAQ
Sitemap
Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S • Energivej 13 • 6700 Esbjerg • Telefon: +45 75 12 86 00 • Telefax: +45 75 45 33 68 • E-mail: info@esbjergpaints.dk
Home
Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S ønsker at være en synlig, kompetent leverandør af innovative malingsystemer. Der satses langsigtet på tre forretningsområder: industri, distributør, træpleje
Søgning